D-6-3-1_เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำร่างพรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รหัส D-6-3-1

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อจัดทำร่างพรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรสื่อเพื่อประชาชน คณะทำงานติดตามมาตรา 40  เครือข่ายวิทยุประชาสังคม  คณะนิเทศาสตร์ จูฬาลงกรณ์ฯ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.  ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ สถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาว่า สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา