D-6-3-5_ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส) : สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ

รหัส D-6-3-5

ชื่อเรื่อง _ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส) : สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิัพัฒนาเสื่อ

วันที่  6 กรกฎาคม 2551