D-6-2-35-36_เอกสารประกอบการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาการเมือง พศ. 2550

รหัส  D-6-2-35-36

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาการเมือง พศ. 2550

จัดโดย คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง

วันที่ 16-26 กุมภาพันธ์  2553