D-6-1-45_เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ระดมความคิดครบรอบ 7 ปี การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัส  D-6-1-45

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ระดมความคิดครบรอบ 7 ปี การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าของ สำนักงานป้องกันทุจริตภาครัฐ  (ปปช.)

11 สิงหาคม 2553