D-6-1-49_เอกสารโครงการจัดเวทีระดมความคิดเห็น “คิดเพื่อประเทศไทย คิดไปข้างหน้า”

รหัส  D-6-1-49

ชื่อเรื่อง_เอกสารโครงการจัดเวทีระดมความคิดเห็น "คิดเพื่อประเทศไทย คิดไปข้างหน้า"

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550

จัดโดย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สถาบันพระปกเกล้า