D-6-2-41_เอกสารประกอบการประชุมเครื่อข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.): สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ

รหัส D-6-2-41

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเครื่อข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส.): สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2551