D-6-2–39_เอกสารประกอบโครงการอบรม”พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ

รหัส D-6-2--39

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบโครงการอบรม"พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ

จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2553

ณ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7

 

ห้วข้อ

นักจัดรายการวิทยุ, อบรมนักจัดรายการ, ช่วยกันคิดทิศทางข่าว