อบรมความรู้ภาษาจีนสำหรับนักข่าว

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ – วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ลำดับ หน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 นางสาว กมลพร  ชิระสุวรรณ ฐานเศรษฐกิจ
2 นางสาว กิรณา  อินทร์ชญาณ์ ไทยรัฐ
3 นาย ชลวิวัฒน์  โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหินสาร
4 นางสาว ชุติมณฑน์  ศรีขำ บ้านเมือง
5 นางสาว ณัฐวรรณ  ฉลองขวัญ โพสต์ทูเดย์
6 นางสาว นงนภัส  ไม้พานิชย์ กรุงเทพธุรกิจมีเดีย
7 นางสาว นภาพร  เหลืองอมรไพศาล ข่าวหุ้นธุรกิจ
8 นางสาว นฤมล  คนึงสุขเกษม กรุงเทพธุรกิจมีเดีย
9 นางสาว นันทินี  ลายละเอียด ไทยพีบีเอส
10 นางสาว บุษราคัม  ศิลปลาวัลย์ เดอะเนชั่น
11 นางสาว เบญจมาศ  เลิศไพบูลย์ โพสต์ทูเดย์
12 นาย ปกรณ์  รัตนทรัพย์ศิริ วอยซ์ทีวี
13 นางสาว ประกายดาว  แบ่งสันเทียะ กรุงเทพธุรกิจมีเดีย
14 นางสาว ประภา  แป้มวงษ์ ไทยรัฐ
15 นางสาว ปรียะดา ฉันทะกลาง ไทยพีบีเอส
16 นางสาว ปาริชาติ  เฉลิมศรี สยามรัฐ
17 นาง พิกุล  จันทรวิชญสุทธิ์ บ้านเมือง
18 นางสาว ภิรมย์ญา  คุณประสิทธิ์ สถานีวิทยุจราจร
19 นางสาว มยุรีย์  สุขยิ่งเจริญวงศ์ เดอะเนชั่น
20 นางสาว ฤดี  พิริยะพงษ์พันธ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
21 นางสาว วรรณวิไล  ยาปัน ทีเอ็นเอ็น24
22 นาย วันฉัตร  วณิชพันธุ์ สยามรัฐ
23 นาย วัสยศ  งามขำ บางกอกโพสต์
24 นาย วิจักร์พันธุ์  หาญลำยวง ไทยโพสต์
25 นางสาว ศรีสุภา  สมใจ ฐานเศรษฐกิจ
26 นางสาว สุมนชยา  จึงเจริญศิลป์ สยามรัฐ
27 นางสาว สุวิมล  จินะมูล ทีเอ็นเอ็น24
28 นางสาว เสาวคนธ์  จุลพันธ์ ไทยรัฐ
29 นางสาว เสาวลักษณ์ ปึงทมวัฒนากุล คมชัดลึก
30 นาย อาคม  ไชยศร คมชัดลึก
สำรอง
31 นางสาว ภัทราพง  ตั๊นงาม ไทยพีบีเอส
32 นางสาว หทัยรัตน์  พหลทัพ ไทยพีบีเอส
สังเกตการณ์
33 นางสาว โสภิต  หวังวิวัฒนา นักข่าวอิสระ
34 นางสาว สุภาภรณ์ อัษฎมงคล นักข่าวอิสระ

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการปฐมนิเทศและเปิดการอบรม

หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีน

ของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

08.30 น.        ลงทะเบียน

09.00 น.        พิธีเปิด

โดย       นายบัญญัติ คำนูญวัฒน์             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

09.30 น.        บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน

โดย       ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น.        ภาพรวมการทำงานของสื่อมวลชนจีนทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย

โดย       สื่อ เซียนเจิ้น  หัวหน้าสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.           เริ่มการอบรมความรู้ภาษาจีน สัปดาห์ที่ 1

16.00 น.           จบการอบรม สัปดาห์ที่ 1

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. นว.276/13/2555

2 ตุลาคม  2555

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาจีน

เรียน     บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดทำโครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าร่วมการอบรมภาษาจีน ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 14 สัปดาห์  และเข้าร่วมสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คน รับทุนไปศึกษาดูงานองค์กรสื่อมวลชนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะเวลา 14 วัน

ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้  1. เป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี   2. อายุไม่เกิน 45 ปี 3. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด  (สังกัดละไม่เกิน 2 คน) โดยส่งใบสมัครมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ทางโทรสาร.02-668-7505 email: reporter@inet.co.th และเงื่อนไขการจบหลักสูตร:ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับร่วมมือจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-668-9422

ดาวโหลดจดหมายและแบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวโหลดจดหมายและแบบฟอร์มใบสมัคร doc

//////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน

ความสำคัญของโครงการ:

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกติดต่อกันมาหลายปี ด้วยขนาดเศรษฐกิจดังกล่าวจึงมีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ในหลายบริบท ทั้งในฐานะมิตรประเทศ คู่ค้าสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นจีนยังมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับประเทศไทยอย่างแนบแน่นจนยากที่จะแยกออกจากกันได้

หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนในปี 2518 เป็นต้นมา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมากทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

โดยรัฐบาลจีนได้ให้สำนักข่าวต่าง ๆ ของจีน เช่น สำนักข่าวซินหัว สำนักข่าวจีน หนังสือพิมพ์ประชาชนรายวัน หนังสือพิมพ์กวงหมิงรายวัน สถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ส่งผู้สื่อข่าวมาประจำในประเทศไทย เพื่อรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกลับไปเผยแพร่เพื่อให้คนจีนในประเทศจีน รวมทั้งคนจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับรู้ความเป็นไปในประเทศไทย ในขณะที่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในประเทศไทย ไม่มีการส่งผู้สื่อข่าวไปประจำอยู่ในประเทศจีนเลย

นอกจากนี้ แม้ว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีการแลกเปลี่ยนผู้แทนเพื่อศึกษาดูงานระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2542 แต่ยังมิได้ขยายกิจกรรมร่วมกันไปในด้านอื่น ๆ มากนัก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น โดยเฉพาะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนจีน รวมทั้งเป็นการขยายกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากขึ้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน ประจำปี 2555 ขึ้น

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทย

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนจีน

3.เพื่อรณรงค์ให้สื่อมวลชนไทยตื่นตัวและตระหนักรู้ความเคลื่อนไหวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

1.สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนมากขึ้น

2.สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนจีน

3.สื่อมวลชนไทยมีความเข้าใจและสามารถรายงานข่าวเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาของหลักสูตร : ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

1.การสัมมนาปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม 1 วัน (เวลา 09.30 – 12.00 น.)

2.การอบรมภาษาจีน ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 14 สัปดาห์

3.การสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คน เพื่อได้รับทุนไปศึกษาดูงานองค์กรสื่อมวลชนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะเวลา 14 วัน

เงื่อนไขการจบหลักสูตร : ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จะต้องเข้ารับฟังการอบรมภาษาจีนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือร้อยละ 80  จึงจะได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้ และมีสิทธิสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนไปดูงานฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักข่าวที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี และมีอายุไม่เกิน 45 ปี จำนวน    20 คน แบ่งเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ 15 คน และนักข่าววิทยุ-โทรทัศน์ 5 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด (สังกัดละไม่เกิน 2 คน) ให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

สถานที่จัดอบรม : ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ตารางการอบรมภาษาจีน

สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ปฐมนิเทศ

โดยเชิญ อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มาเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในช่วงเช้า ตามด้วยสื่อมวลชนจีนและนักข่าวของหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชน และพักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเวลา 13.00-16.00 น. เริ่มอบรมภาษาจีนสัปดาห์แรก

สัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์ที่   3 พ.ย. 2555  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 วันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 วันเสาร์ที่   1 ธ.ค. 2555  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 วันเสาร์ที่  15 ธ.ค. 2555  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 วันเสาร์ที่  22 ธ.ค. 2555  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 วันเสาร์ที่   5 ม.ค. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 วันเสาร์ที่  12 ม.ค. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 วันเสาร์ที่  19 ม.ค. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 วันเสาร์ที่  26 ม.ค. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 วันเสาร์ที่    2 ก.พ. 2556  เวลา 09.00-12.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 วันเสาร์ที่   9 ก.พ. 2556   เวลา 09.00-12.00 น. เป็นการอบรมสัปดาห์สุดท้าย

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการจัดสอบวัดผลเพื่อหาผู้ที่ผ่านหลักสูตรเพื่อไปศึกษาดูงาน

สื่อมวลชนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม

ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556

เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 14 วัน

////////////////////////////////////////////////////////////

 

แบบลงทะเบียนเข้าอบรม

หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555  - วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว) ..................................................ชื่อเล่น............. อายุ.............ปี

Name (English) (Mr./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………………….. ตำบล ………………………….…… อำเภอ …………………..….……จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์ …………..….โทรศัพท์…………..……..…..… โทรสาร................................มือถือ……………………………………….Email: ……………………................................................................

อายุ …………ปี     ปัจจุบันทำงานด้าน (  ) หนังสือพิมพ์      (  ) วิทยุ         (  ) โทรทัศน์

ชื่อหน่วยงาน…………………………………….........ตำแหน่ง………………………… อายุงาน................. ปี ลักษณะงาน.......................................................................................................................................................

การศึกษา

(  ) ปริญญาตรี คณะ.......................................... สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

( ) ปริญญาโท คณะ.......................................... สาขาวิชา................................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

( ) อื่นๆ...........................................................................................................................................

ท่านมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนหรือไม่ อย่างไร

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

หมายเหตุ 1) ผู้ที่จะสมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี   และอายุไม่เกิน 45 ปี

2) เงื่อนไขการจบหลักสูตร:ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า 12

สัปดาห์ หรือร้อยละ 80

3) ส่งใบสมัครมาทางโทรสาร.02-668-7505 email: reporter@inet.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-668-9422

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมการอบรมตลอดการอบรม

 

ลงชื่อ…………………………………………                           ลงชื่อ…………………………………..................

(...............................................................)                 (.............................................................)                                      ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                        หัวหน้างานผู้รับรอง