E-6-4-51_ในนามของความ (อ)ยุติธรรม ภายใต้ คสช.

E-6-4-51_ในนามของความ (อ)ยุติธรรม ภายใต้ คสช.

รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิด สิทธิมนุษยชน 2557-2558

จัดทำโดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุยชน

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559