E-6-4-53_รวมประกาศคำสั่งภายใต้ยุค คสช. ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 -29 มีนาคม 2559

E-6-4-53_รวมประกาศคำสั่งภายใต้ยุค คสช. ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 -29 มีนาคม 2559

จัดทำโดย  ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2559