E-7-1-16_พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

รหัส E-7-1-16

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ชื่อผู้แต่ง ว่าที่ ร.ต. เถกิง  ธีรนวนิชย์

สำนักพิมพ์ นิติธรรม  , กรุงเทพ

ปีพิมพ์  ก.ค. 2549