E-7-1-18_พระราชบัญญํติแรงงานสัมพันธ์ พศ. 2518

รหัส E-7-1-18

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญํติแรงงานสัมพันธ์ พศ. 2518

รวบรวมโดย

รวบรวมโดย  ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ, ชาติวัฒน์  ชาติกรกุล

สำนักพิมพ์ วิญญูชน กรุงเทพ

ปีที่พิมพ์ สค.  2541