E-7-1-24-25_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว

รหัส E-7-1-24-25

ชื่อเรื่อง_คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว

เจ้าของ  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว, คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ปีพิมพ์ พศ. 2549