E-7-1-30_สิทธิแรงงานไทยยุคโลกานุวัตร

รหัส  E-7-1-30

ชื่อเรื่อง_สิทธิแรงงานไทยยุคโลกานุวัตร

ชื่อผู้แต่ง  บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ

สำันักพิมพ์  สถาบันการศึกษาแรงงานเสรี เอเชีีย อเมริกัน , มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

ปีิพิมพ์  ธันวาคม พศ. 2537