E-7-1-48_รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม

รหัส E-7-1-48

ชื่อเรื่อง_รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ พศ. 2540