E-7-1-49-52_ปัญหาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย

รหัส E-7-1-49-52

ชื่อเรื่อง_ปัญหาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย

ชื่อผู้แต่ง  บัญฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ

สำนักพิมพ์ มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน

ปีพิมพ์ สิงหาคม พศ. 2542