E-7-1-54_เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

รหัส E-7-1-54

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสำนักงานกิจการยุติธรรม

ปีพิมพ์ พศ. 2547