E-7-2-33_รายงานผลการพิจารณาสอบสวน : กรณีการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัส E-7-2-33

ชื่อเรื่อง_รายงานผลการพิจารณาสอบสวน : กรณีการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตวุฒิสภา สำนักงานกรรมาธิการ 2 สำนักเลขาธิการวุฒิสภา

ปีพิมพ์ พศ. 2547