E-7-2-30_กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รหัส E-7-2-30

ชื่อเรื่อง_กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2547