E-7-2-28_ความรับผิดทางกฎหมายและการระงับคดีของผู้นำเข้า -ส่งออก พิมพ์ครั้งที่ 2

รหัส E-7-2-28

ชื่อเรื่อง_ความรับผิดทางกฎหมายและการระงับคดีของผู้นำเข้า -ส่งออก พิมพ์ครั้งที่ 2

ชื่อผู้แต่ง มานะ  หลักทอง

สำนักพิมพ์ ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส จก.

ปีพิมพ์ พศ. 2535