E-7-2-27_การควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามประกาศคณะปฎิวัติ

รหัส E-7-2-27

ชื่อเรื่อง_การควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามประกาศคณะปฎิวัติ

ผู้เรียบเีรียง  เฉลิมพล โสมอินทร์, วีระศักดิ์ ทองสุทธิ์, จีระพล  สุขสนอง