E-7-2-28_เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รหัส E-7-2-28

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้แต่ง ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

ปีพิมพ์ พศ. 2550