E-7-2-20_คู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์-หนังสือพิมพ์ใหญ่แค่ไหนใครกำหนด?

รหัส E-7-2-20

ชื่อเรื่อง_คู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์-หนังสือพิมพ์ใหญ่แค่ไหนใครกำหนด?

ชื่อผู้เรียบเรียง บัญชา ธนบุญสมบัติ

จัดพิมพ์  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2550