E-7-2-17-19_คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รหัส E-7-2-17-19

ชื่อเรื่อง_คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจ้าของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2551