E-7-2-16_ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยาที่จริงเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง

รหัส E-7-2-16

ชื่อเรื่อง_ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยาที่จริงเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง

จาก

รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก(WHO)

สำนักงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)

องค์การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย การค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

องค์การการค้าโลก (WTO)

ปีิพิมพ์ พศ. 2551