E-7-2-15_การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา

รหัส E-7-2-15

ชื่อเรื่อง_การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา

ชื่อผู้แต่ง กลุ่มอุตสาหกรรมยาสามัญ และทรัพย์สินทางปัญญา กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ปีพิมพ์ พศ. 2551