E-7-2-14_คำอภิปรายนอกสภา เรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา

รหัส E-7-2-14

ชื่อเรื่อง_คำอภิปรายนอกสภา เรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา

ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

สำนักพิมพ์ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ พศ. 2550