E-7-2-12_สิทธิ (ชีวิต)เหนือสิทธิบัตรยา: ซีแอลของคนไทย พิมพ์ครั้งที่ 3

รหัส E-7-2-12

ชื่อเรื่อง_สิทธิ (ชีวิต)เหนือสิทธิบัตรยา: ซีแอลของคนไทยพิมพ์ครั้งที่ 3

ชื่อผู้แต่ง  มุทิตา  เชื้อชั่ง

สำินักพิมพ์ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

ปีพิมพ์ พศ. 2551