E-7-2-5_ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ

รหัส E-7-2-5

ชื่อเรื่อง_ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ

เจ้าของ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปีพิมพ์ พศ. 2551