E-7-3-3_คำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติ : ว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต คศ. 2003

รหัส E-7-3-3

ชื่อเรื่อง_คำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติ : ว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต คศ. 2003

เจ้าของ คณะกรรมการพิจารณาพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต คศ. 2003 กระทรวงยุติธรรม

ปีพิมพ์ พศ. 2548