E-7-3-4_ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์

รหัส  E-7-3-4

ชื่อเรื่อง_ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์  2539

ชื่อผู้รวบรวม  สัก กอแสงเรือง, บุญทรง พฤษาพงษ์

สำนักพิมพ์ นิติบรรณการ

ปีพิมพ์ พศ. 2535