E-7-3-8-12_สิทธิของเรา ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร

รหัส E-7-3-8-12

ชื่อเรื่อง_สิทธิของเรา ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร พิมพ์ครั้งที่ 4

ชื่อผู้แต่ง ศราวุฒิ  ประทุมราช

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

ปีพิมพ์  พศ. 2544