E-7-3-14_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พศ. 2542

รหัส E-7-3-14

ชื่อเรื่อง_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พศ. 2542

เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2545