E-7-3-19-21_ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ : 19 สิงหาคม 2550 วันออกประชามติ

รหัส E-7-3-19-21

ชื่อเรื่อง_ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ : 19 สิงหาคม 2550 วันออกประชามติ

เจ้าของ สำนักกิจการพรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ

จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปีพิมพ์ พศ. 2550