E-7-3-23-24_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเืมืองและสังคมที่ดี

รหัส E-7-3-23-24

ชื่อเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเืมืองและสังคมที่ดี

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์กองกลาง กพ.

ปีพิมพ์ พศ. 2542