E-7-3-24-25_บทบาทผู้ตรวจแผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี

รหัส E-7-3-24-25

ชื่อเรื่อง_บทบาทผู้ตรวจแผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี

เจ้าของ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา