E-7-3-27_พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542

รหัส E-7-3-27

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542

เจ้าของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว

ปีพิมพ์ พศ. 2543