E-7-3-31,41_การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน

รหัส E-7-3-31,41

ชื่อเรื่อง_การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน

ชื่อผู้แต่ง พล.ต.ท. วาสนา  เพิ่มลาภ เลขาธิการ ปปง.

สำนักพิมพ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปีพิมพ์  พศ. 2544