E-7-3-34-39_พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2542และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2543

รหัส  E-7-3-34-39

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2542และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2543

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีพิมพ์  พศ. 2544