E-7-3-40_ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

รหัส E-7-3-40

ชื่อเรื่อง_ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  กรุงเทพ

สำนักพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปีพิมพ์ พศ. 2541