E-7-3-42_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พศ. 2542

รหัส E-7-3-42

ชือเรื่อง_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พศ. 2542

เจ้าของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ปีพิมพ์ พศ. 2544