E-7-3-43-44_ข้อเสนอจากการศึกษาตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศๆไทยในโครงการก่อสร้างทางด่วน สายบางนา-บางพลี-บางปะกง

รหัส E-7-3-43-44

ชื่อเรื่อง_ข้อเสนอจากการศึกษาตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศๆไทยในโครงการก่อสร้างทางด่วน สายบางนา-บางพลี-บางปะกง

จัดพิมพ์และเจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีพิมพ์ กันยายน พศ. 2545