E-7-3-51_พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

รหัส E-7-3-51

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

เจ้าของ สำนักงานช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา

สำนักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว

ปีพิมพ์  พศ. 2545