E-7-3-57_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2542

รหัส E-7-3-57

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ. 2542

เจ้าของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ปีพิมพ์  พศ. 2542