E-7-3-67-70_อนุสัญญาว่ด้วยสิทธิเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 6

รหัส E-7-3-67-70

ชื่อเรื่อง_อนุสัญญาว่ด้วยสิทธิเด็ก  พิมพ์ครั้งที่ 6

เจ้าของ คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรสหประชาชาติ

สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

ปีพิมพ์ พศ. 2542