E-7-3-61-66_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเป็นกฎหมาย

รหัส E-7-3-61-66

ชื่อเรื่อง_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับเป็นกฎหมาย

เจ้าของ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพิมพ์ พศ. 2542