E-7-2-57_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2

รหัส E-7-2-57

ชื่อเรื่อง_บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2

(รวมบทความสั้นคดีปกครอง จากคอลัมน์นิติปกครองหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย "นายมหาชน")

จัดทำโดย  มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์   และ สำันักงานศาลปกครอง

ปีพิมพ์ พศ. 2552