E-7-3-80-84_ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด พศ. 2552

รหัส  E-7-3-80-84

ชื่อเรื่อง_ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด พศ. 2552 , ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้้งว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ กกต. กกต.จว. และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พศ. 2551

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปีพิมพ์  พศ. 2551