E-7-3-85_สสท : TPBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

รหัส  E-7-3-85

ชื่อเรื่อง_สสท : TPBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(Thai Public Broadcasting Service)

เจ้าของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2552

บทย่อ

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพ

ระเบียบว่าด้วยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

ระเบียบการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน