E-7-2-88_คำประกาศบาเกียว:Baguid Declaration

รหัส E-7-2-88

ชื่อเรื่อง_คำประกาศบาเกียว:Baguid Declaration

สำนักพิมพ์  สำนักกิจการชาติพันธุ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ปีพิมพ์ พศ. 2553